• cutter Otomatik kumaş Kesim Makinası

  Awtomat mata kesiji maşyn

  03

  Awtomat mata kesiji maşyn
  GLSC Awtomatiki köp plyus kesmek ulgamy Dokma , Mebel , Awtoulag içerki, goşlar, açyk önümçilik we ş.m. köpçülikleýin önümçilik üçin iň oňat çözgütleri üpjün edýär, IECHO ýokary tizlikli elektron yrgyldama guraly (EOT) bilen enjamlaşdyrylan, GLS ýokary tizlikli ýumşak materiallary kesip biler , ýokary takyklyk we ýokary akyl.IECHO CUTSERVER Bulut dolandyryş merkezinde, GLS-iň bazardaky esasy CAD programma üpjünçiligi bilen işlemegini üpjün edýän güýçli maglumatlary öwürmek moduly bar.
  Bir gezeklik polat çarçuwa
  Fýuzel çarçuwasy, enjamyň takyklygyny üpjün etmek üçin bir wagtyň özünde uly bäş okly degirmen enjamy tarapyndan emele gelýän ýokary hilli uglerod gurluş polatdan ýasalýar.
  Frequokary ýygylyk yrgyldama guraly
  Iň ýokary aýlanma tizligi 6000 rpm-e ýetip biler.Dinamiki deňagramlylygy optimizirlemek arkaly enjamlaryň işleýşindäki ses azalýar, kesiş takyklygy kepillendirilýär we enjamyň başlyk möhleti ýokarlanýar.Frequokary ýygylykly yrgyldy pyçagy has berk bolmagy üçin ýörite gaýtadan işleýän materialdan ýasalýar we kesiş wagtynda deformasiýa etmek aňsat däl.
  Birnäçe enjam we funksiýa
  ● Gurallary sowatmak funksiýasy.Kesmek prosesinde ýörite matalaryň ýelmeşmegini azaldyň.
  Unch Punch enjamy.Dürli spesifikasiýalary üç gezek urmagy bir gezek tamamlap bolýar.
  Br Çig kerpiç üçin awtomatiki arassalaýjy enjam.Kerpiç kerpiçden awtomatiki arassalaýyş enjamy enjamlary elmydama iň oňat ýagdaýda saklaýar.
  Wakuum kamerasynyň täze dizaýny
  Çukuryň gurluş berkligi ep-esli gowulaşýar we 35 kpa basyşda umumy deformasiýa ≤0.1mm.
  Boşluk howa çalşygy howa ýoly optimallaşdyrylýar we sorujy güýç ikinji derejeli örtük zerurlygy bolmazdan, kesiş wagtynda çalt we akylly sazlanyp bilner.

Main Menu