Awtomat mata kesiji maşyn

In stock

Awtomat mata kesiji maşyn
GLSC Awtomatiki köp plyus kesmek ulgamy Dokma , Mebel , Awtoulag içerki, goşlar, açyk önümçilik we ş.m. köpçülikleýin önümçilik üçin iň oňat çözgütleri üpjün edýär, IECHO ýokary tizlikli elektron yrgyldama guraly (EOT) bilen enjamlaşdyrylan, GLS ýokary tizlikli ýumşak materiallary kesip biler , ýokary takyklyk we ýokary akyl.IECHO CUTSERVER Bulut dolandyryş merkezinde, GLS-iň bazardaky esasy CAD programma üpjünçiligi bilen işlemegini üpjün edýän güýçli maglumatlary öwürmek moduly bar.
Bir gezeklik polat çarçuwa
Fýuzel çarçuwasy, enjamyň takyklygyny üpjün etmek üçin bir wagtyň özünde uly bäş okly degirmen enjamy tarapyndan emele gelýän ýokary hilli uglerod gurluş polatdan ýasalýar.
Frequokary ýygylyk yrgyldama guraly
Iň ýokary aýlanma tizligi 6000 rpm-e ýetip biler.Dinamiki deňagramlylygy optimizirlemek arkaly enjamlaryň işleýşindäki ses azalýar, kesiş takyklygy kepillendirilýär we enjamyň başlyk möhleti ýokarlanýar.Frequokary ýygylykly yrgyldy pyçagy has berk bolmagy üçin ýörite gaýtadan işleýän materialdan ýasalýar we kesiş wagtynda deformasiýa etmek aňsat däl.
Birnäçe enjam we funksiýa
● Gurallary sowatmak funksiýasy.Kesmek prosesinde ýörite matalaryň ýelmeşmegini azaldyň.
Unch Punch enjamy.Dürli spesifikasiýalary üç gezek urmagy bir gezek tamamlap bolýar.
Br Çig kerpiç üçin awtomatiki arassalaýjy enjam.Kerpiç kerpiçden awtomatiki arassalaýyş enjamy enjamlary elmydama iň oňat ýagdaýda saklaýar.
Wakuum kamerasynyň täze dizaýny
Çukuryň gurluş berkligi ep-esli gowulaşýar we 35 kpa basyşda umumy deformasiýa ≤0.1mm.
Boşluk howa çalşygy howa ýoly optimallaşdyrylýar we sorujy güýç ikinji derejeli örtük zerurlygy bolmazdan, kesiş wagtynda çalt we akylly sazlanyp bilner.

Awtomat mata kesiji maşyn
Uzynlygy x Ini x Boýy 4.9m * 2.9m * 2.6m
Netijeli kesiş giňligi 2.2m

Hereket dolandyryş ulgamy

Cutting Kesiş ýolunyň öwezini dolmak matanyň we pyçagyň ýitgisine görä awtomatiki ýerine ýetirilip bilner.
Different Dürli kesiş şertlerine görä, bölekleriň hilini üpjün etmek bilen, kesiş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin kesiş tizligi awtomatiki düzedilip bilner.
Cutting Kesiş parametrleri, enjamy duruzmazdan, kesiş prosesinde hakyky wagtda üýtgedilip bilner.

Akylly näsazlygy ýüze çykarmak ulgamy

Kesiş maşynlarynyň işleýşini awtomatiki gözden geçiriň we kynçylyklary barlamak üçin tehniki işgärler üçin maglumatlary bulut ammaryna ýükläň.

Doly awtomatiki üznüksiz kesiş funksiýasy

Umumy kesiş 30% -den gowrak ýokarlanýar.
Feed Iýmitlendiriji yza gaýtarmak funksiýasyny awtomatiki duýuň we sinhronlaň.
Cutting Kesmek we iýmitlendirmek wagtynda adam gatyşmagy talap edilmeýär
● Super uzyn nagyş üznüksiz kesilip we gaýtadan işlenip bilner.
Pressure Basyş bilen iýmitlenip, basyşy awtomatiki sazlaň.

Pyçak akylly düzediş ulgamy

Kesiş tertibini dürli materiallara görä sazlaň.

Pyçak sowadyş ulgamy

Maddy ýelmeşmezlik üçin gural ýylylygyny azaldyň

Average Rating

3.33

03
( 4 Reviews )
5 Star
33.33%
4 Star
33.33%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
33.33%
Add a review

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 Reviews For This Product

 1. 03

  by avkat

  Avtomatik parça kəsmə maşını

 2. 03

  by ewilkins

  Awtomat mata kesiji maşyn

 3. 03

  by Eric Jones

  Admin! My name is Eric, your site is very good.

 4. by Eric Jones

  Hi Webmaster. Cool website!

Main Menu